Regulament campanii

SECŢIUNEA 1.

ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

1.1. Organizatorul campaniei promoţionale (denumită în cele ce urmează “Campania promoțională”) este ANGLO-ROM SRL, cu sediul în Pitesti, str. Tinutul Herta, nr.2, Pitesti, Arges, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/2278/1991, CUI: 134584.
1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi participanţii. Prin participarea la aceasta Campanie promoțională, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament și ale legislației aplicabile.
1.3. Regulamentul campaniei de reduceri promoţionale este întocmit şi va fi făcut public prin afişare pe site-ul www.alternativo.ro.
1.4. Participanţii la Campania Promoţională sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament, potrivit celor menţionate mai jos.
1.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica și/sau completa prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, conform Secțiunii 8 din prezentul Regulament. 

SECŢIUNEA 2.

TEMEIUL LEGAL. DENUMIREA, PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1. Prezenta Campanie promoțională se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, cu modificările ulterioare.
2.2. Campania poartă denumirea Promotie/Campanie. 2.3. Campania se desfăşoară în magazinul ANGLO-ROM România cât şi în mediul online prin site-ul www.alternativo.ro, în date ferm stabilite.
2.3. După data încheierii Campaniei promoționale, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia continuării Campaniei.
2.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi/modifica perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunţa acest lucru în mod public pe site-ul www.alternativo.ro.

SECŢIUNEA 3.

OBIECTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

3.1. Obiectul Campaniei promoționale îl reprezintă produsele comercializate de ANGLO-ROM.

SECŢIUNEA 4.

MECANISMELE CAMPANIEI PROMOȚIONALE

4.1. Fiecare Participant la Campanie care cumpară un produs on-line sau din magazinul Organizatorului pe perioada de desfășurare a Campaniei va beneficia de reducerile specificate în pagina web.
4.2. Produsele vor fi marcate special, fiecare produs va avea afișat prețul inițial și prețul din promoție.
4.3. Campania este valabilă numai în limita stocului disponibil.
4.4. În situaţia în care stocul produselor incluse în Campanie s-a epuizat, participant nu va putea beneficia de această campanie promoțională.
4.5. O persoană poate achiziționa mai multe produse ce fac obiectul acestei promoții dacă produsele îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul Regulament.
4.6. Costul transportului nu este inclus în campanie.
4.7. Campania promoțională nu se cumulează cu alte oferte, promoții, reduceri, discount-uri, vouchere, puncte bonus etc. 

SECŢIUNEA 5.

DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. De această Campanie beneficiază orice persoană fizică având domiciliul/reședința în România, care a împlinit vârsta de 18 ani, precum și orice persoană care achiziționează unul sau mai multe produse care fac obiectul acestei promoții în perioadele menționate, în condițiile achitării produselor pe loc sau în avans.
5.2. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, ȋn mod expres şi neechivoc, a prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 6.

MINORII

6.1. Persoanele sub 18 ani nu au dreptul să participe la Campanie.

SECŢIUNEA 7.

RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

7.1. Imposibilitatea participanților de a intra în posesia produselor participante la Campanie din motive independente de voinţa Organizatorului, exonerează Organizatorul de orice răspundere.
7.2. Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către participanți şi/sau de către persoanele care îi reprezintă legal în legătură cu produsele achiziţonate.

SECŢIUNEA 8.

ÎNCETAREA, SUSPENDAREA, ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

8.1. Campania promoțională poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul în care stocurile de produse incluse în campanie se epuizează.
8.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda sau înceta oricând Campania de reduceri promoţionale, cu o înştiinţare prealabilă a publicului prin afişare în magazin şi pe site-ul Organizatorului, în următoarele situaţii:

a.) în caz de forţă majoră conform legislaţiei în vigoare;
b.) în cazul depistării de activităţi de fraudă electronică, hacking sau înşelătorii;
c.) în cazul în care, din motive tehnice sau juridice, nu se poate asigura desfăşurarea regulamentară a Campaniei Promoţionale.

8.3. Prin aducerea la cunoştinţa publicului a unei astfel de decizii, Campania promoţională va înceta/se va suspenda de drept şi nici o parte interesată nu va putea pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despagubiri.
8.4. Încetarea sau suspendarea Campaniei promoţionale din motivele indicate mai sus, determină încetarea obligatiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanţii.
8.5. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a campaniei.

SECŢIUNEA 9.

CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

9.1. Organizatorul Campaniei are obligația de a asigura protecția legală a acestor date. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii promoționale nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

SECŢIUNEA 10.

TAXE ȘI IMPOZITE

10.1. Organizatorul Campaniei este răspunzător de plata taxelor sau a obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.
10.2. Prezenta campanie se desfaşoară cu scop comercial.

SECŢIUNEA 11.

FORŢA MAJORĂ

Forţa majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut, independent de voinţa Organizatorului şi a cărui apariţie îl pune în imposibilitatea de a îndeplini obligaţiile asumate prin acest regulament. Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere dacă derularea campaniei este împiedicată sau întârziată de un caz de forţă majoră sau dacă, urmare a unei astfel de situaţii de forţă majoră, Organizatorul este împiedicat să îşi execute oricare din obligaţiile asumate conform acestui Regulament. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice Participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

SECŢIUNEA 12.

LITIGII ŞI FRAUDE

12.1. Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor efectua în scris şi se vor transmite la sediul Organizatorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu menţiunea “Campanie promoţională”, sau la adresa de e-mail: office@anglo-rom.ro, în termen de maxim 2 (două) zile de la producerea incidentului reclamat. În cazul depăşirii acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestaţie / reclamaţie în legătură cu derularea Campaniei. Reclamaţiile transmise telefonic sau cu întârziere nu vor fi prelucrate.
12.2. Orice eventual litigiu între Organizator şi participanţi va fi soluţionat pe cale amiabilă. Atunci când acest lucru nu este posibil, părţile se pot adresa instanţelor judecătoresti competente de la sediul Organizatorului.

SECŢIUNEA 13.

DISPOZIȚII FINALE

13.1. Legea aplicabilă este legea română.
13.2. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
13.3. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament oficial este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, clauzele anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.
13.4. Prezentul Regulament a fost încheiat de ANGLO-ROM SRL, odata cu lansarea site-ului de vanzari on-line.